O nas

O nas

Pracowniczy Ogród Działkowy „Lemszczyzna” istnieje jako samodzielna jednostka od 22 października 1969 r. Wcześniej występował jako filia Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Nasza Zdobycz” zlokalizowanego przy ul. Rusałka w Lublinie. W latach 1969-1972 ogród obejmował tereny żyznej ziemi o powierzchni 8,72 ha i był podzielony na 231 działek pracowniczych.

W 1972 roku ze względu na budowę bloków mieszkalnych przy ul. Hirszfelda i trasy Wschód-Zachód ubyło 69 działek. Natomiast w latach 1982-1985 odzyskano część terenu po wyrobiskach cegielni i urządzono 22 działki dla pracowników szpitala PSK 4 oraz 20 działek dla pracowników Zarządu Dróg i Mostów. W wyniku tych zmian od 1985 r. do chwili obecnej Ogród liczy 204 działki pracownicze i obejmuje teren 7,71 ha.

Na skutek usilnych starań Zarządu a w szczególności prezesa Stefana Ośki w okresie czterech lat 1970-1974 ze środków finansowych w kwocie 216 648 zł Zarządu Wojewódzkiego Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Lublinie pobudowano ogrodzenie wokół Ogrodu na długość 1354 metrów bieżących.

W latach  1979-1988 również ze środków Zarządu Wojewódzkiego PZD  i pracy społecznej użytkowników działek pobudowano budynek gospodarczy w którym mieści się biuro i magazyn Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Lemszczyzna”. Koszt tej budowy w 1988 r. wyniósł 458 000 zł na materiały budowlane. Zaś w dniu 8 kwietnia 1987 r. zeletryfikowano budynek gospodarczy.

W 1980 r. za kwotę 452 000 zł zostało pobudowane jedno ujęcie wody na placu gospodarczym, a w 1988 r. przy wyłącznej pracy działkowców doprowadzono wodę ustalając 22 punkty czerpalne wody. Następnie w latach 1989-1993 zainstalowano dodatkowo 18 punktów czerpalnych wody. Dzięki temu w 1993 roku statystycznie 1 punkt czerpalny wody przypada na 5 działek.

W latach 1992-1993 dokonano wymiany 1/3 siatki ogrodzeniowej tj. na długości 450 metrów.

(na podstawie protokołów z posiedzenia Zarządu i innych dokumentów)

Ogłoszenia

Najnowsze ogłoszenia związane z ROD Lemszczyzna

Skład Zarządu ROD „Lemszczyzna”

  • Prezes – Mariusz Łoboda
  • Wiceprezes – Małgorzata Łysiak
  • Sekretarz – Bożena Kościańczuk
  • Skarbnik – Grażyna Widz
  • Członek – Grzegorz Kociubowski

Zarząd ROD „Lemszczyzna” działał początkowo w siedmio, a od 2018 roku w 6 osobowym składzie.
Sławomir Nazar – Prezes,  Józef Krzewiński – Wiceprezes,
Danuta Spasiewicz – Sekretarz,  Irena Malesa – Skarbnik,
Członkowie:  Jadwiga Kułaj, Stanisław Widz.

W czasie minionej kadencji z Zarządu odeszli Pani Barbara Kawęcka – członek Zarządu, na jej miejsce została wybrana Pani Irena Malesa oraz Pani Marta Marcińczak-Wania – Skarbnik.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Zarządu były przedstawiane corocznie na zebraniach sprawozdawczych. W tym sprawozdaniu przedstawimy główne działania podjęte przez Zarząd.

W całej kadencji odbywały się regularne posiedzenia Zarządu, na których przyjmowano uchwały dotyczące funkcjonowania Ogrodu.
Uporządkowano prowadzenie dokumentacji ROD.
Współpracowano ściśle z Zarządem Okręgowym PZD Lublin. Nasi Przedstawiciele uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Okręg a także w spotkaniach w Ratuszu Miejskim i spotkaniach z Prezydentem Miasta.

Gospodarka na terenie ROD
–    Podłączono wodę od strony ul. Pileckiego – dokończono formalne ustalenia i wykonano przyłącze.
–    Wykonano remont studzienki przy zaworze głównym od ul. Bursaki.
–    Konserwację sieci wodociągowej prowadził przez całą kadencję Pan Józef (działka 98).  
–    Dla naszego Ogrodu została założona księga wieczysta – dokończono wszystkie formalne ustalenia o nabycie przez PZD prawa użytkowania zajmowanych przez PZD ROD „Lemszczyzna” nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin.
–    Ściśle współpracowano z Zarządem Okręgu. Pilnowaliśmy, aby nasz ogród był ujęty w Studium i Planach Zagospodarowania Miasta jako „ogrody działkowe”. Ta sprawa wymaga dalszego monitorowania.
–    Wykonano prace na placu przy Domu Działkowca; Przeniesienie śmietnika, osłonięcie go, niwelację terenu, wyłożenie płytkami dojścia przed Domem Działkowca oraz placu za, wykonanie podjazdu przy bramie głównej.
–    Wykonano z zewnątrz remont Domu Działkowca, w tym remont dachu oraz wykonano budynek gospodarczy przylegający do Domu Działkowca.
–    Odnowiono furtki wejściowe, tablice informacyjne i wyłożono płytkami chodnikowymi wejścia przy furtkach.
–    Celem poprawy bezpieczeństwa zamontowano monitoring przy Domu Działkowca.
–    Wykonano geodezyjne pomiary działek
Zgłosiło się 3 oferentów, wybrano propozycję firmy GEOLAS Pana Sławomira Gębki. Pomiary były wykonywane od sierpnia do zakończenia 2017 roku.
–    Przygotowano i wprowadzono nową numerację działek, zgodnie ze stanem faktycznym. W naszym ogrodzie jest 195 działek.
–    Dokonano zmiany w dokumentacji działek. Przygotowano i przekazano działkowcom Aneksy do umów działkowych zawierające nowe numery i powierzchnie działek wg pomiarów geodezyjnych z 2017. Założono nowe teczki działek wg nowej numeracji, do której została przeniesiona cała dokumentacja. Ze względu na ogrom pracy nie została ona jeszcze zakończona.
–    Wykonano i rozprowadzono tabliczki z numerami działek.
–    Zmieniono sposób prowadzenia gospodarki finansowej. Przejście na bezgotówkową obsługę bankową – wpłaty na konto za działki oraz płatności z konta. Zachowano, zgodnie z życzeniem działkowców, płatność u skarbnika oraz tylko minimalne, niezbędne płatności gotówkowe. System jest klarowny i łatwy w kontroli.
–    Założono konto internetowe „rodlemszczyzna”, na którym przekazywane są na bieżąco wszystkie informacje dotyczące naszego ogrodu.
–    Rozbudowano system komunikacji z działkowcami;  poprzez stronę internetową, poprzez bieżące, czytelne informacje na tablicach ogłoszeń, regularne dyżury w Domu Działkowca, codzienny kontakt na działce z członkiem Zarządu Panią Jadzią, skrzynkę na Domu Działkowca na pisma od działkowców.
–    Powołaliśmy gospodarza, który wykonywał prace porządkowe przy Domu Działkowca, w tym przy kontenerach na śmieci oraz inne prace na terenie ogrodu.
–    Dbaliśmy o zewnętrzny wygląd naszego ogrodu. Przycięcie żywopłotu co roku zlecano firmie zewnętrznej.
–    Regularnie były odbierane śmieci. Organizowaliśmy raz w roku odbiory gabarytów oraz w roku ubiegłym odbiór frakcji zielonej nie podlegającej kompostowaniu.
Problem odpadów zielonych,  a przede wszystkim gałęzi, pozostaje do rozwiązania w najbliższym czasie.
–    Corocznie organizowaliśmy dożynki, staraliśmy się aby były one atrakcyjne dla działkowców i integrowały ich. Osoby, których działki były wyróżnione otrzymywały nagrody książkowe i dyplomy.
–    Corocznie organizowaliśmy przeglądy działek. Opracowaliśmy Regulamin Przeglądu Działek, w którym zmieniliśmy sposób oceny z systemu ocen szkolnych na oceny ogólne. Miało to służyć monitorowaniu działek zaniedbanych, które są uciążliwe dla sąsiadów. Z tymi osobami prowadziliśmy rozmowy, wysyłaliśmy pisma. Udało się wiele rzeczy uporządkować m.in. długoletnią sprawę dotyczącą działek 156 i 157. W trakcie załatwiania jest sprawa działki której właściciel od wielu lat przebywa za granicą.
–    W 2016 roku przeprowadzono przegląd zagospodarowania ROD, zlecony przez Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie (zgodnie z uchwałą Prezydium KR nr 145/2016). Pracę tą wykonali członkowie Zarządu. Sprawozdanie zostało wysłane do Okręgu PZD.
–    Zgodnie z umową KR PZD nasz ROD przystąpił do systemu DGCS dla jednostek PZD (Program komputerowy do zarządzania i prowadzenia finansów w ogrodach działkowych). Został kupiony komputer w ramach przetargu organizowanego przez Okręgowy Zarząd PZD Lublin. Wprowadzono część danych do tego systemu. Praca ta nie została ukończona.
–    W związku z podjętym na zebraniu sprawozdawczym w ubiegłym roku tematem elektryfikacji w naszym ROD rozpoczęliśmy starania w tym zakresie. Jest to zadanie do kontynuacji przez nowo wybrany Zarząd.
–    W czasie minionej kadencji odbyła się jedna kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Zarządu Okręgu PZD Lublin 28 września 2016roku.
–    Praca Zarządu ROD „Lemszczyzna” była na bieżąco nadzorowana przez Komisję Rewizyjną ROD poprzez sprawdzanie dokumentów finansowych oraz udział w posiedzeniach Zarządu. Dwa razy w każdym roku były przeprowadzane szczegółowe kontrole opisywane w Protokołach Pokontrolnych.

Lublin, 19 kwietnia 2019 rok                   

Publikujemy dla Państwa informację z odczytu liczników energii elektrycznej z dnia 31 października 2021 r.

Tabela obejmuje kolejno nr działki, stan licznika oraz opłatę za użytkowanie. W tabeli zsumowano wszystkie nadpłaty i niedopłaty z poprzedniego odczytu. DZIAŁKOWCY, którzy mają opłatę poniżej 1zł nie muszą teraz dokonywać płatności, kwotę doliczymy do następnego odczytu liczników.

Wpłaty dokonujemy bezpośrednio na konto ogrodu: 55 1090 2688 0000 0001 3106 9904, podając imię i nazwisko Działkowca i numer działki.
 

DODATKOWY DYŻUR SKARBNIKA

Dla opłat za działkę oraz prąd 9 listopada 2021r godzina 14 – 15

 

Należność wpłacamy do 15 listopada 2021 r.

 
 

 

Pozdrawiamy Serdecznie

Zarząd ROD

 

Opłata za działkę w roku 2022

(Prosimy pamiętać, że obowiązuje nowa numeracja działek!!)
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania członków ROD „Lemszczyzna” z dnia 14 maja 2022 roku obowiązuje stawka 0,7 zł za m2 powierzchni działki + 6 zł (składka członkowska ustalona przez KR PZD).
W tabeli poniżej uwzględnione są nadpłaty i niedopłaty za rok 2021. Przypominamy o konieczności opłat do końca czerwca bieżącego roku. Przy opóźnieniach będą doliczane odsetki ustawowe (1 złoty za każdy miesiąc, czyli jak ktoś płaci we wrześniu, to do podanej kwoty dolicza 1 zł, w październiku – 2 zł itp.) Przy opóźnionych wpłatach poprzez internet, także należy doliczać odsetki za zwłokę. Dla każdego Działkowca została wystawiona nota z płatnością – do odebrania w Zarządzie podczas dyżurów.
Najbliższy dyżur skarbnika ROD w Domu Działkowca odbędzie się 7 czerwca w godz. 14:30 – 15:30 – kolejne terminy, będą podawane w osobnym ogłoszeniu.
Opłaty można również dokonywać bezpośrednio na konto bankowe ROD „Lemszczyzna”:
55 1090 2688 0000 0001 3106 9904
Przy wpłacie koniecznie należy podać: nazwisko właściciela oraz numer działki.
Apelujemy o wpłacanie poprawnych kwot.
 

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy „Lemszczyzna”

ul. Bursaki 2, 20-150 Lublin

e-mail: rodlemszczyzna@wp.pl

Copyright © 2022, ROD Lemszczyzna. Stworzone przez jotem.